Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tüzükte Bulunması Gereken Maddeler :

Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:
Derneğin adı ve merkezi.
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı,
Görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli,
Derneğin borçlanma usulleri,
Derneğin iç denetim şekilleri,
Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli,
Medeni Kanun,
Madde 58- Her derneğin bir tüzüğü bulunur.
Dernek tüzüğünde derneğin adı,amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur.
Tüzük Değişikliği Yapıldığı Taktirde
3 adet tüzük ( tüzük değişikliklerinin işlenmiş haliyle )
1 adet tüzük değişikliği listesi ( Maddenin eski ve yeni halini gösterir şekilde)
Tüzüğün tüm sayfaları ve son sayfası yönetim kurulunca imza edilecektir ve genel kurul evraklarına ilave edilecektir.
Örnek Dernek Tüzüğü ( Şubesiz )
Örnek Dernek Tüzüğü ( Şubeli )